Pedagógovia
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku


Pedagogickí pracovníci v škol. roku 2020/2021:


PEDAGÓGOVIA HUDOBNÉHO ODBORU:

Mgr. Zuzana Andelová, DiS.art. - riaditeľ školy, klavír
Mgr. Andrea Smolková - zástupca riaditeľa, klavír
Myriam Gažová, DiS.art. - klavír, keyboard, TO korepetície
Zuzana Bereníková - klavír, korepetície

Mgr. Renáta Kučerová - klavír
Mária Neuszerová - klavír, korepetície
Mária Vaneková - klavír
Eliška Pútecová - klavír, korepetície v TO, HO
Mgr. art. Katarína Schaubmarová - klavír
Mgr. art. Mária Fedorová - klavír, korepetície
Mgr. art. Lýdia Cibulová - korepetície
Ivan Koska, DMA - klavír
Mária Hutníková, DiS.art.- akordeón, keyboard


PaedDr. Ľubomíra Záhradníková, PhD., DiS. art.  - husle

Mgr. art. Peter Šesták - husle, viola
Mgr. art. Magdaléna Milčiková - violončelo

Damián Chovanec
, DiS.art. - klasická, elektrická, basová gitara
Pavel Slouka
, DiS.art. - gitara
Mgr. Helena Roglová - gitara

Marián Mráz, DiS.art. - dychové drevené nástr., ľud. hudba
Mgr. Ivana Fülöpová -
zobcová flauta, priečna flauta
Mgr. art. Andrea Klattová- zobcová flauta, priečna flauta
Ondrej Juraši, DiS.art. - zobcová flauta, plech. dych. nástroje

Mgr. Eva Rosenberger
, DiS.art. - spev

Mgr. Juraj Šušaník - hra na bicie nástroje


PEDAGÓGOVIA VÝTVARNÉHO ODBORU:

Mgr. art. Danica Tyková
akad. mal. Júlia Piačková


PEDAGÓGOVIA TANEČNÉHO ODBORU:

Mgr. Katarína Džoganíková - klasický tanec, moderný tanec,
                                                   tanečná gymnastika

Mgr. art. Martin Melník - folklórny tanecPEDAGÓGOVIA LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU

Mgr. Stanislava Koníčková
Mgr. Radka Kukurugyová


PEDAGÓGOVIA  HUDOBNEJ NÁUKY

Mgr. art. Judita Andelová - 6. - 7. roč.

Mgr. et Mgr. Ľudmila Wittlingerová -  PHV, 1. roč. starší, 4. -  5. roč.
Tatiana Trávničková, DiS.art. -  1. - 3. roč.Nepedagogickí pracovníci:

Beatrix Múčková - ekonóm, účtovník
Mgr. Viera Gschwandtnerová - PaM
Robert Milčik - informatik
Bohuš Šimonovič - školník
Jana Krasňanská - upratovačka
Dana Kocmálová - upratovačka


 —> Späť

—> Fotogaléria

—> Kontakty pedagógov